Metódy liečby neplodnosti

IUI

Intrauterinná inseminácia

Je najjednoduchšia a najmenej invazívna metóda asistovanej reprodukcie.

Natívny – prirodzený cyklus IVF

Počas natívneho IVF cyklu sa nepoužívajú žiadne hormonálne lieky pre stimuláciu vaječníkov.

Minimálna stimulácia

Pri minimálnej stimulácii sa využíva, ako už napovedá názov, veľmi nízke dávky stimulačných liekov.

IVF

In vitro fertilizácia

Je jednoduchšia konvenčná metóda mimotelového oplodnenia.

ICSI

Inekcie spermií do vajíčka

Je moderná metóda, ktorá pomocou mikromanipulačných techník umožňuje zavedenie predom vybranej imobilizovanej spermie do cytoplazmy zrelého vajíčka.

MACS

Magnetic-activated cell sorting

Je moderná metóda určená k selekcii defektných spermií.

ZYMŌT

Microfluidic sperm sorting

Je moderná liečba výberu spermií založená na princípe prirodzeného výberu spermií priechodom cez mikrobariéry simulujúce prirodzené prostredie reprodukčného systému ženy.

EM

Embryomonitoring

Je kontinuálne snímanie mimotelového vývoja embrya a predstavuje najmodernejšiu metódu kultivácie in vitro.

KULTIVÁCIA EMBRYÍ

Predĺžená kultivácia embryí

Je v dnešnej dobe modernej medicíny štandardom v liečbe neplodnosti.

AH

Asistovaný hatching

Je jednoduchou a úplne bezpečnou metódou napomáhajúcou vycestovaniu embrya zo zóny pellucidy.

PGD / PGS

Preimplantačná genetická diagnostika

Sú modernými metódami spájajúce asistovanú reprodukciu s klinickou genetikou.

MESA / TESE

Metódy určené k získaniu spermií

V prípade, že je porušený transport spermií medzi nadsemenníkom a močovou trubicou, je možné spermie získať pomocou technika MESA (micro epididymal sperm aspiration) mikrochirurgickým odsatím spermií z nadsemenníku.

ET

Embryotransfér

Alebo prenos embryí do maternicovej dutiny, je finálnym krokom liečby neplodnosti.

EG

EmbryoGlue

Je médium podporujúce implantáciu embrya vďaka vysokej koncentrácie implantácie podporujúceho proteínu.

ERA

Endometrial receptivity array

je molekulárne diagnostický test k vyšetreniu stavu maternicovej sliznice (endometria).

KRYOKONZERVÁCIA EMBRYÍ

Zamrazenie zárodočných buniek

Zmrazovanie embryí (kryokonzervácia) je metóda pre uchovanie embryí.

KET

Kryoembryotransfer

Je využitie zmrazením uchovaných a následne v rámci plánovaného cyklu rozmrazených embryí k transféru.

Carrier test

Odhalenie skrytých genetických porúch v DNA

Carrier test je prekoncepčné genetické vyšetrenie zamerané na odhalenie skrytých (recesívnych) mutácií v DNA, ktoré sú pôvodcom vážnych dedičných genetických ochorení.